Bedrijfsgegevens

LIFEDSIGN interieurstudio

Merkelbachlaan 5
3404 EX IJsselstein
www.lifedsign.nl
info@lifedsign.nl
KvKnr.:65213696

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Lifedsign: LIFEDSIGN interieurstudio, gevestigd op Merkelbachlaan 5 in IJsselstein.
De interieurontwerper: LIFEDSIGN en haar team die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies.
De opdrachtgever: de natuurlijke rechtspersoon die aan LIFEDSIGN als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Lifedsign met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door LIFEDSIGN.
Het advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurontwerper.
Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van LIFEDSIGN interieurstudio, leveringen van zaken en alle overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en/of vervolgopdrachten. Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. LIFEDSIGN kan niet aan zijn prijsopgave worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

 • De door LIFEDSIGN opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 30 dagen na offertedatum geldig.
 • De door LIFEDSIGN opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
 • De vermelde prijzen zijn exclusief btw. en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
 • De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 • In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.
 • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door LIFEDSIGN zijn bevestigd.
 • Na akkoord van de offerte, door middels van een aanbetaling van 50%, start LIFEDSIGN met het ontwerp.

Artikel 4 – De opdracht

De opdracht omvat datgene wat LIFEDSIGN en opdrachtgever zijn overeengekomen. Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen LIFEDSIGN en opdrachtgever voor zover mogelijk en relevant overDe inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;

a. Het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden;
b. Het tijdschema waarbinnen Lifedsign de werkzaamheden uitvoert;
c. Een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;
d. Op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen LIFEDSIGN en opdrachtgever plaatsvindt;
e. Hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen
(hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).

De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever. LIFEDSIGN bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 1. Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurstylist aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de interieurstylist.

Artikel 5 – Uitvoering opdracht

Lifedsign Interieur Studio verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt LIFEDSIGN op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden

De honorering van Lifedsign Interieur Studio kan als volgt worden overeenkomen:

 1. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw –en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk [evt. Aannemers];
 2. Op basis van een tevoren vastgesteld uurtarief;
 3. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting;
 4. Reiskosten indien afgesproken op voorhand;

Artikel 7 – Honoraria bij gewijzigde opdracht

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden [meerwerk] die Lifedsign verricht ten gevolge van:

 1. Gewijzigde (overheid)- voorschriften of overheidsbeperkingen; of
 2. Wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd;

LIFEDSIGN informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 8 – Betaling en invorderingskosten

Declaraties van LIFEDSIGN dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL04 KNAB 0259 7233 47 onder vermelding van factuurnummer.

 1. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3% per maand.
 2. Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door LIFEDSIGN daadwerkelijke kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van rechtsbijstand verlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 4. Alle vorderingen van LIFEDSIGN worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging naar het buitenland verplaatst.

Artikel 9 – Duur en beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door LIFEDSIGN , alsmede bij tussentijdse beëindiging door Lifedsign wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is LIFEDSIGN gerechtigd te vorderen:

 1. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
 2. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die LIFEDSIGN ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 10 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade. Voor zover mogelijk zal LLIFEDSIGN de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

LIFEDSIGN is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

Artikel 11 – Afwijkingen van ontwerp

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van LIFEDSIGN en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.

Mocht LIFEDSIGN ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Lifedsign en anderzijds het oorspronkelijke ontwerpt kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een onderschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 12 – Eigendoms- en auteursrechten

Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die LIFEDSIGN bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

LIFEDSIGN heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van LIFEDSIGN , of een deel daarvan te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lifedsign. Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee eigendoms- en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeenkomen worden.

Bij het overnemen van eigendoms- en auteursrechten is de opdrachtgever LIFEDSIGN een vergoeding verschuldigd, LIFEDSIGN behoudt bij overname enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinde.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructie en installatie adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Lifedsign voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. Lifedsign is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 3. Lifedsign is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit de fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
 5. Indien het ontwerp van Lifedsign niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheden te wijten is aan Lifedsign, dan is Lifedsign slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Lifedsign.
 6. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Lifedsign, bij gebreke waarvan aansprakelijkheid van Lifedsign met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 7. In geval van aansprakelijkheid van Lifedsign, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 6 lid a, exclusief de kosten genoemd in artikel 6 lid b.
 8. Lifedsign sluit inzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheid verzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Lifedsign de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
 9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Lifedsign kenbaar is gemaakt. Na vijf, gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding vervalt iedere aansprakelijkheid van Lifedsign.

Artikel 14 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan LIFEDSIGN kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee LIFEDSIGN overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat LIFEDSIGN geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

In geval van overmacht heeft LIFEDSIGN het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

Indien LIFEDSIGN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verlichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verlichtingen kan voldoen, is LIFEDSIGN gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 15 – Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan LIFEDSIGN omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is LIFEDSIGN n gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen LIFEDSIGN en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen LIFEDSIGN en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar LIFEDSIGN is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van LIFEDSIGN .

Artikel 17 - Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 februari 2016 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.